Polityka prywatności Piłka nożna Kółko i krzyżyk

Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się ją chronić poprzez przestrzeganie niniejszej polityki prywatności („Polityka”). Niniejsza Polityka opisuje rodzaje informacji, które możemy od Ciebie zbierać lub które możesz udostępniać („Dane osobowe”) w aplikacji mobilnej „Footy Tic Tac Toe” („Aplikacja mobilna” lub „Usługa”) oraz wszelkich powiązanych z nią produktach i usług (łącznie „Usługi”) oraz naszych praktyk w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony i ujawniania tych Danych osobowych. Opisuje również dostępne opcje dotyczące wykorzystania przez nas Twoich Danych osobowych oraz sposobu, w jaki możesz uzyskać do nich dostęp i je aktualizować.

Niniejsza Polityka stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą („Użytkownik”, „Ty” lub „Twój”) a Artor Group BV („Artor Group BV”, „my”, „nas” lub „nasz”). Jeśli zawierasz niniejszą umowę w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania takiego podmiotu niniejszą umową, w którym to przypadku terminy „Użytkownik”, „Ty” lub „Twój” będą odnosić się do do takiego podmiotu. Jeśli nie masz takich uprawnień lub jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy, nie możesz zaakceptować tej umowy i nie możesz uzyskiwać dostępu do Aplikacji mobilnej i Usług ani z nich korzystać. Uzyskując dostęp i korzystając z Aplikacji mobilnej i Usług, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na warunki niniejszej Polityki. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie jesteśmy właścicielami ani których nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani którymi nie zarządzamy.

Automatyczne zbieranie informacji

Kiedy korzystasz z Aplikacji Mobilnej, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje wysyłane przez Twoje urządzenie. Dane te mogą obejmować takie informacje, jak adres IP i lokalizacja Twojego urządzenia, nazwa i wersja urządzenia, typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe, informacje, których szukasz w Aplikacji mobilnej, godziny i daty dostępu oraz inne statystyki.

Informacje zbierane automatycznie służą jedynie identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć oraz ustaleniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Aplikacji Mobilnej i Usług. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego Użytkownika systemu.

Prywatność dzieci

Nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli nie masz ukończonych 13 lat, prosimy o nie przesyłanie żadnych danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej i Usług. Jeśli masz powody sądzić, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam Dane osobowe za pośrednictwem Aplikacji mobilnej i Usług, skontaktuj się z nami, aby poprosić o usunięcie Danych osobowych tego dziecka z naszych Usług.

Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania sposobu, w jaki ich dzieci korzystają z Internetu oraz do pomagania w egzekwowaniu niniejszej Polityki, pouczając dzieci, aby nigdy nie udostępniały Danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej i Usług bez ich zgody. Prosimy również, aby wszyscy rodzice i opiekunowie prawni nadzorujący opiekę nad dziećmi podjęli niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia, że ​​ich dzieci zostaną poinstruowane, aby nigdy nie udostępniały danych osobowych w Internecie bez ich zgody.

Wykorzystanie i przetwarzanie zebranych informacji

Działamy jako administrator danych i podmiot przetwarzający dane podczas przetwarzania Danych osobowych, chyba że zawarliśmy z Tobą umowę o przetwarzaniu danych, w którym to przypadku będziesz administratorem danych, a my będziemy podmiotem przetwarzającym dane.

Nasza rola może się również różnić w zależności od konkretnej sytuacji dotyczącej Danych osobowych. Działamy w charakterze administratora danych, gdy prosimy Cię o podanie Danych osobowych niezbędnych do zapewnienia dostępu i korzystania z Aplikacji mobilnej i Usług. W takich przypadkach jesteśmy administratorem danych, ponieważ to my ustalamy cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych.

Występujemy w roli podmiotu przetwarzającego dane w sytuacjach, gdy przesyłasz Dane Osobowe za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej i Usług. Nie jesteśmy właścicielami, nie kontrolujemy ani nie podejmujemy decyzji dotyczących przesłanych Danych osobowych, a takie Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie zgodnie z Twoimi instrukcjami. W takich przypadkach Użytkownik udostępniający Dane Osobowe pełni rolę administratora danych.

Aby udostępnić Ci Aplikację mobilną i Usługi lub spełnić obowiązek prawny, może być konieczne zebranie i wykorzystanie niektórych Danych osobowych. Jeśli nie podasz informacji, o które prosimy, możemy nie być w stanie zapewnić Ci żądanych produktów lub usług. Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą pomóc nam w uruchomieniu i obsłudze Aplikacji mobilnej i Usług.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych zależy od sposobu interakcji z Aplikacją mobilną i Usługami, w którym miejscu na świecie się znajdujesz oraz od tego, czy ma zastosowanie jeden z poniższych warunków: (i) wyraziłeś zgodę na jeden lub więcej określonych celów; (ii) podanie informacji jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem i/lub wykonania jakichkolwiek zobowiązań przedumownych; (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegasz; (iv) przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej; (v) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

Należy pamiętać, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy być uprawnieni do przetwarzania informacji, dopóki nie zgłosisz sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w drodze rezygnacji, bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek innej podstawie prawnej. W każdym przypadku chętnie wyjaśnimy, jaka konkretna podstawa prawna ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Ujawnienie informacji

W zależności od żądanych Usług lub jeśli jest to konieczne do sfinalizowania dowolnej transakcji lub świadczenia dowolnej Usługi, o którą prosiłeś, możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, firmom, na które nawiązano umowę i usługodawcom (zwanym łącznie „Dostawcami usług”), na których polegamy w zakresie pomocy w obsługi Aplikacji Mobilnej i Usług dostępnych dla Ciebie i których polityka prywatności jest zgodna z naszą lub którzy zgadzają się przestrzegać naszych zasad w odniesieniu do Danych Osobowych. Nie udostępniamy żadnych danych osobowych stronom trzecim i nie udostępniamy żadnych informacji niepowiązanym stronom trzecim.

Dostawcy usług nie są upoważnieni do wykorzystywania ani ujawniania Twoich danych, chyba że jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych. Usługodawcy otrzymują informacje, których potrzebują wyłącznie w celu wykonywania powierzonych im funkcji i nie upoważniamy ich do wykorzystywania lub ujawniania jakichkolwiek przekazanych informacji do własnych celów marketingowych lub innych.

Przechowywanie informacji

Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych, egzekwowania naszych umów, rozstrzygania sporów oraz chyba, że ​​dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

Możemy wykorzystywać wszelkie zagregowane dane pochodzące z Twoich Danych osobowych lub zawierające je po ich aktualizacji lub usunięciu, ale nie w sposób umożliwiający identyfikację Twojej osoby. Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie może być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Powiadomienia push

Oferujemy powiadomienia push, na które w każdej chwili możesz dobrowolnie się zapisać. Aby mieć pewność, że powiadomienia push dotrą do właściwych urządzeń, korzystamy z tokena urządzenia, unikalnego dla Twojego urządzenia, wydawanego przez system operacyjny Twojego urządzenia. Chociaż możliwy jest dostęp do listy tokenów urządzeń, nie ujawnią nam one Twojej tożsamości, unikalnego identyfikatora urządzenia ani Twoich danych kontaktowych. Informacje przesłane pocztą elektroniczną będziemy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Jeśli w dowolnym momencie chcesz zrezygnować z otrzymywania powiadomień push, po prostu dostosuj odpowiednio ustawienia swojego urządzenia.

Linki do innych zasobów

Aplikacja mobilna i Usługi zawierają łącza do innych zasobów, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane przez takie inne zasoby lub strony trzecie. Zachęcamy Cię do zachowania ostrożności przy opuszczaniu Aplikacji Mobilnej i Usług oraz do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności dotyczącymi każdego zasobu, który może gromadzić Dane Osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje, które podajesz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy uzasadnione zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem Danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą i opieką. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową.

Dlatego też, choć staramy się chronić Twoje dane osobowe, przyjmujesz do wiadomości, że (i) istnieją ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, na które nie mamy wpływu; (ii) nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i prywatności wszelkich informacji i danych wymienianych między Tobą a Aplikacją mobilną i Usługami; oraz (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą zostać przeglądane lub modyfikowane podczas przesyłania przez osobę trzecią, pomimo najlepszych starań.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo Aplikacji mobilnej i Usług zostało naruszone lub Dane osobowe Użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym osobom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataków na bezpieczeństwo lub oszustwa, zastrzegają sobie prawo do podjęcia racjonalnie odpowiednich środków, w tym między innymi dochodzenia i raportowania, a także powiadamiania organów ścigania i współpracy z nimi. W przypadku naruszenia danych dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić dotknięte osoby, jeśli uznamy, że istnieje uzasadnione ryzyko wyrządzenia szkody Użytkownikowi w wyniku naruszenia lub jeśli powiadomienie jest w inny sposób wymagane przez prawo. Kiedy to zrobimy, zamieścimy powiadomienie w Aplikacji Mobilnej.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki lub jej warunków związanych z Aplikacją mobilną i Usługami w dowolnym momencie, według własnego uznania. Kiedy to zrobimy, poprawimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Możemy również powiadomić Cię w inny sposób, według naszego uznania, na przykład za pośrednictwem podanych przez Ciebie danych kontaktowych.

Zaktualizowana wersja niniejszej Polityki zacznie obowiązywać natychmiast po opublikowaniu poprawionej Polityki, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie przez Ciebie z Aplikacji Mobilnej i Usług po wejściu w życie zmienionej Polityki (lub innej określonej wówczas ustawy) będzie oznaczać Twoją zgodę na te zmiany. Jednakże bez Twojej zgody nie będziemy wykorzystywać Twoich Danych osobowych w sposób istotnie odmienny od tego, który został podany w momencie gromadzenia Twoich Danych osobowych.

Akceptacja tej polityki

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Politykę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp i korzystając z Aplikacji mobilnej i Usług oraz przesyłając swoje dane, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej Polityki. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie jesteś upoważniony do uzyskiwania dostępu do Aplikacji Mobilnej i Usług oraz korzystania z nich. Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy pomocy https://www.websitepolicies.com/privacy-policy-generator

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące niniejszej Polityki, informacji, które o Tobie posiadamy, lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, zachęcamy Cię do skontaktowania się z nami, korzystając z poniższych danych:

info@mystershirt.com

Postaramy się rozwiązać skargi i spory oraz dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić Twoją wolę skorzystania z przysługujących Ci praw tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w terminach przewidzianych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 5 czerwca 2023 r